සාමාන්‍ය ඇමතුම් විස්තර

SBE – පරිපාලන නිලධාරී
ශිරෝමි අබේකෝන් මිය

3වන මහළ, බයිබල් නිවහන ගොඩනැගිල්ල,
293, ගාලු පාර,
කොළඹ 3,
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන:-011 2301210
ෆැක්ස්:-011 2301211
විද්‍යුත් තැපැල්:- shiromia@sltnet.lk

සබැඳි වෙබ් අඩවි

Latest Findings

අප අමතන්න

ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලය
293, ගාලු පාර, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව
94-1-2301210
94-1-2301211

Solution by: LankaCom