பொது தகவல் தொடர்பு

SBE – நிர்வாக அதிகாரி
திருமதி ஷிரோமி அபயக்கோன்

3 வது மாடி, பைபிள் ஹவுஸ் கட்டிடம்,
293, காலி வீதி,
கொழும்பு 3,
இலங்கை.

தொலைபேசி:-011 2301210
தொலைநகல்:-011 2301211
மின்னஞ்சல்:- shiromia@sltnet.lk

தொடர்புடைய இணைப்புகள்

Latest Findings

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

இலங்கைக் கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்காய்வுத் தராதரங்கள் கண்காணிப்புச் சபை
293 காலி வீதி, கொழும்பு 3, இலங்கை
94-1-2301210
94-1-2301211

Solution by: LankaCom