சபை அல்லது சபையினால் உரியமுறையில் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆள் எவரும் –


  1. எழுத்துமூலமான அறிவித்தலினூடாக அறித்தலில் குறிப்பீடு செய்யத்தக்கவாறான அத்தகைய காலப்பிரிவினுள் சபைக்கு அல்லது சபையினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட நபரொருவருக்கு குறித்துரைக்கப்பட்ட வியாபார தொழில்முயற்சியின் அல்லது அதன் கணக்காய்வாளர்களினால் சமர்ப்பிப்பதற்கு தேவைப்படுத்துகின்றதோடு, விடயத்திற்கேற்றவாறு குறித்துரைக்கப்பட்ட வியாபார தொழில்முயற்சியின் அல்லது அதன் கணக்காய்வாளர்களின் கடமையாதெனில் அறிவித்தலில் குறிப்பிடப்பட்ட காலத்தினுள் அத்தகைய தேவைப்பாடுகளுடன் இயைந்து செல்வதாகும்.
  2. குறித்துரைக்கப்பட்ட வியாபார தொழில்முயற்சியின் எந்தவொரு பணிப்பாளரையும் அலுவலரையும் அல்லது கணக்காய்வாளரையும் அழைத்து, அதன் நிதிசார் கூற்றுக்களின் தயாரிப்பு மற்றும் முன்வைப்புடன் தொடர்பாக வினாத்தொடுப்பதற்கும் : அத்துடன்
  3. இச் சட்டத்தின்கீழ் எழுத்துமூலமான அறிவித்தலினால் அத்தகைய புலனாய்வுகளை மேற்கொள்வதற்கு அல்லது அத்தகைய விசாரணைகளை நடத்துவதற்கு அதன் கடமைகளின் செயலாற்றுகைக்கு தேவையானதென அல்லது தோதானதென கருதும் பட்சத்திலும் அத்தகைய நோக்கத்திற்காகவும் குறித்துரைக்கப்பட்ட வியாபார தொழில்முயற்சியின் எந்தவொரு பணிப்பாளரையும் அலுவலரையும் அல்லது கணக்காய்வாளரையும் ஏதாவதொரு அத்தகைய புலனாய்வில் அல்லது விசாரணையில் அதன் முன் ஆஜராவதற்கும் அத்தகைய புலனாய்வில் அல்லது விசாரணையின் நோக்கத்திற்கு தேவைப்படக்கூடியதான அத்தகைய பணிப்பாளர், அலுவலர் அல்லது கணக்காய்வாளரின் உரிமையாண்மையில் அல்லது கட்டுப்பட்டில் உள்ள அத்தகைய ஏதாவது புத்தகங்கள் அல்லது ஆவணங்கள் சமர்ப்பிப்பதற்கும் அழைக்கலாம்.

குறிப்பு : மேலே (1) இல் விபரிக்கப்பட்ட அறிவித்தலொன்று குறித்துரைக்கப்பட்ட வியாபார தொழில்முயற்சி, சபைக்கு சம்பந்தப்பட்ட நிதிசார் கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்து ஒரு வருடத்திற்கு விஞ்சாத காலப்பகுதிக்குள் வழங்கப்படுதல் வேண்டும். ஏனைய அதிகாரங்களை பிரயோகிப்பதற்கு காலவரையறை கிடையாது.

தொடர்புடைய இணைப்புகள்

 
 

Latest Findings

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

இலங்கைக் கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்காய்வுத் தராதரங்கள் கண்காணிப்புச் சபை
293 காலி வீதி, கொழும்பு 3, இலங்கை
94-1-2301210
94-1-2301211

Solution by: LankaCom