இலங்கை கணக்கீடு மற்றும் கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு கண்காணிப்பு சபை

(SLAASMB)

தலைவர்

ஆளுநர் நியமனம்
இலங்கை மத்திய வங்கி
திருமதி கே.எம். என். டவுலகள

முன்னாள் உத்தியோகத்தில்

நிறுவனப் பதிவாளர் ஜெனரல் D.N.R. சிறிவர்தன
ஆணையாளர் நாயகம்
உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம்
திரு.நதுன் குருகே
பொது இயக்குனர்

 

இலங்கை பங்கு மற்றும்
பரிவர்த்தனை கமிஷன்

 


வேட்பாளர்கள்

The Institute of
இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர் நிறுவனம்
(ICASL)
திரு மணில் ஜெயசிங்க
திரு.ஜகத் பெரேரா
திரு சஞ்சய பண்டாரா
இங்கிலாந்து பட்டய முகாமைக்
கணக்காளர் நிறுவனம்
(இலங்கை பிரிவு)
திரு அகில குணரத்னா
இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கம்  
இலங்கை வர்த்தக சம்மேளனம் திரு.பிரவீர் சமரசிங்க
இலங்கையின் வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அறைகள் கூட்டமைப்பு (FCCISL)  
இலங்கை வங்கிகள் சங்கம் திரு அசோக் கூனசேகர
பல்கலைக்கழக மானிய ஆணையம்  

தொடர்புடைய இணைப்புகள்

 
 

Latest Findings

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

இலங்கைக் கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்காய்வுத் தராதரங்கள் கண்காணிப்புச் சபை
293 காலி வீதி, கொழும்பு 3, இலங்கை
94-1-2301210
94-1-2301211

Solution by: LankaCom