ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින්

(SLAASMB)

සභාපති

ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් නම් කරන ලදී
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
කේ. එම්. ඒ. එන්. දවුලගල මහත්මිය

හිටපු කමිටු සාමාජිකයින්

සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් ඩී.එන්.ආර්. සිරිවර්ධන මහතා
කොමසාරිස් ජනරාල්
දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව
එච් එම් ඩබ්ලිව් සී බණ්ඩාරා මහතා
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
සුරැකුම්පත් හා විනිමය
ශ්‍රී ලංකා කොමිෂන් සභාව
චින්තක මෙන්ඩිස් මහතා

නාම යෝජනා

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ ආයතනය
(ICASL)
මැනිල් ජයසිංහ මහතා
ජගත් පෙරේරා මහතා
සංජය බණ්ඩාරා මහතා
එක්සත් රාජධානියේ
වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ ආයතනය
(ශ්‍රී ලංකා අංශය)
අකිල ගුණරත්න මහතා
ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය රජීව් අමරසුරිය මහතා
ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය ප්‍රවීර් සමරසිංහ මහතා
ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනය (FCCISL) කිර්තී ගුණවර්ධන මහතා
ශ්‍රී ලංකා බැංකු සංගමය අශෝක් ගුණසේකර මහතා
විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මහාචාර්ය ආරියරත්න ජයමහා

සබැඳි වෙබ් අඩවි

 
 

Latest Findings

අප අමතන්න

ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලය
293, ගාලු පාර, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව
94-1-2301210
94-1-2301211

Solution by: LankaCom