ඉතිහාසය සහ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලය, 1995 අංක 15 දරන ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් සහ විගණන ප්‍රමිති පනත යටතේ 1997 දී ස්ථාපනය කරන ලදී. මෙම පනත යටතේ ඇතැම් ආයතන නිශ්චිත ව්‍යාපාරික ව්‍යවසායයන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. සියලුම ලැයිස්තු ගත සමාගම්, සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීම වැදගත් වන ආකාරයේ ව්‍යාපාර පවත්වා ගෙන යන සමාගම් (බැංකු, මූල්‍ය, රක්ෂණ සහ කල්බදු ආදී), අනෙකුත් මහා පරිමාණ සමාගම් (රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික) සහ රාජ්‍ය සංස්ථා මේ ගණයට අයත් වේ. සියලුම නිශ්චිත ව්‍යාපාරික ව්‍යවසායයන් විසින් ඔවුන්ගේ වාර්ෂික විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල පිටපතක් ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලය වෙත යොමු කළ යුතු වේ. ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලයේ කාර්ය සාධනය උදෙසා අදාල නිශ්චිත ව්‍යාපාරික ව්‍යවසායයන් හි අධ්‍යක්ෂවරුන්, කළමනාකාරවරුන් සහ විගණකවරුන් වෙතින් අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, තොරතුරු සහ හේතු දැක්වීම් ලබා දෙන ලෙස නියෝග කිරීමේ බලය ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලය සතු වේ. ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස්කර නොමැති අවස්ථාවන් හි දී අදාල ආයතනය වෙත අවශ්‍ය නිවැරැදි කිරීම් සිදු කරන ලෙස ට නියම කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලය ට හැකි ය. මෙම පනත යටතේ වූ වරදක් සිදු කරනු ලැබූ අවස්ථානුගත කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන, එම වරද සඳහා නියම කරනු ලැබිය හැකි උපරිම දඩ මුදලින් 1/3 ට නො වැඩි මුදල ක් සඳහා එම වරද සමථයකට පත් කිරීමේ හැකියාව ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලය සතු වේ. මහ ජනතාව නොමග යැවීමේ අරමුණ ඇතිව ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිතීන් හිතාමතාම උල්ලංඝණය කර ඇති අවස්ථාවක දී වර්ෂ 5ක උපරිම සිර දඬුවමක් දක්වා දඬුවම් නියම කිරීම අධිකරණය විසින් සිදු කෙරෙනු ඇත.

මණ්ඩලයේ කර්තව්‍යය

නිශ්චිත ව්‍යාපාරික ව්‍යවසායයන් හි මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම, ඉදිරිපත් කිරීම සහ විගණනය කිරීම යන අවස්ථාවල දී එම මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් ප්‍රමිති සහ ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති වල ට එකඟ ව ක්‍රියා කරන බවට අධීක්ෂණය කිරීම.

සබැඳි වෙබ් අඩවි

 
 

Latest Findings

අප අමතන්න

ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලය
293, ගාලු පාර, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව
94-1-2301210
94-1-2301211

Solution by: LankaCom