පනත විසින් දක්වා ඇති අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා, ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් ප්‍රමිති සහ ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති හඳුන්වා දී ඇත. මෙම ප්‍රමිති, 1998 දෙසැම්බර් 02 දින අංක 1056/19 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. මෙම ප්‍රමිති, 1999 ජනවාරි 01 දින සිට ඉදිරියට ඇති කාල පරිච්ඡේද සඳහා පිළියෙල කරනු ලබන මූල්‍ය ප්‍රකාශනයන් සඳහා අදාල වේ. පතන යටතේ සම්මත කර ඇති ප්‍රමිති ප්‍රතිශෝධනය කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ සංශෝධනය කිරීම ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය විසින් සිදු කෙරෙනු ඇත. එවැනි ප්‍රතිශෝධනය කළ, වෙනස් කළ හෝ සංශෝධනය කළ ප්‍රමිති වෙතොත් ඒවා ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇත. අදාල ගැසට් නිවේදනයෙහි දක්වා ඇති දිනෙක හෝ එසේ නොමැති නම් ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කළ දින සිට එසේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ප්‍රමිති ප්‍රතිශෝධනය කිරීම්, වෙනස් කිරීම් සහ සංශෝධනය කිරීම් බලාත්මක වේ.

සබැඳි වෙබ් අඩවි

 
 

Latest Findings

අප අමතන්න

ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලය
293, ගාලු පාර, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව
94-1-2301210
94-1-2301211

Solution by: LankaCom