පොදු දුරකථන අංකය : 0112301210
පොදු ෆැක්ස් අංකය : 0112301211
 
නම තනතුර ඇමතුම් තොරතුරු
P V L නන්දසිරි සභාපති දුරකථන :0112477233 විද්‍යුත් තැපෑල :laknan@cbsl.lk
W. ගීගනගේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඇමතුම් දිගු :210 විද්‍යුත් තැපෑල :dgslaasmb@sltnet.lk
අනුෂා මොහොට්ටි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඇමතුම් දිගු :201 විද්‍යුත් තැපෑල :anushamohotti@sltnet.lk
ගයනි L පෙරේරා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඇමතුම් දිගු : 251 විද්‍යුත් තැපෑල :gayanilperera@sltnet.lk
ආශා අහමත් තාක්ෂණික කළමනාකරු ඇමතුම් දිගු :240 විද්‍යුත් තැපෑල :ashaahamath@sltnet.lk
මොනිටා බණ්ඩාර තාක්ෂණික කළමනාකරු ඇමතුම් දිගු :231 විද්‍යුත් තැපෑල :monitabandara@sltnet.lk
හෆ්සා බානු තාක්ෂණික කළමනාකරු ඇමතුම් දිගු : 232 විද්‍යුත් තැපෑල :hafsabanu@sltnet.lk
එරංග අමරසී තාක්ෂණික කළමනාකරු ඇමතුම් දිගු :233 විද්‍යුත් තැපෑල :amarasie@sltnet.lk
ලක්මාලි හේවගේ තාක්ෂණික කළමනාකරු ඇමතුම් දිගු : 253 විද්‍යුත් තැපෑල :lakmalieh@sltnet.lk
ඉමල්කා ඉද්දමල්ගොඩ තාක්ෂණික කළමනාකරු ඇමතුම් දිගු :264 විද්‍යුත් තැපෑල :imalkaerandi@sltnet.lk
දිලිනිකා මේධාවිනි සහකාර තාක්ෂණික කළමනාකරු ඇමතුම් දිගු :243 විද්‍යුත් තැපෑල :dilinikam@sltnet.lk
කලණි හෙට්ටිආරච්චි සහකාර තාක්ෂණික කළමනාකරු ඇමතුම් දිගු :221 විද්‍යුත් තැපෑල :kalanish@sltnet.lk
රන්දිමා ද සිල්වා සහකාර තාක්ෂණික කළමනාකරු ඇමතුම් දිගු :235 විද්‍යුත් තැපෑල :randima@sltnet.lk
ඉෂාරි සිල්වා සහකාර තාක්ෂණික කළමනාකරු ඇමතුම් දිගු :236 විද්‍යුත් තැපෑල :isharis@sltnet.lk
නිලන්ති දන්දෙනි සහකාර තාක්ෂණික කළමනාකරු ඇමතුම් දිගු :234 විද්‍යුත් තැපෑල :nilanthidn@sltnet.lk
වත්සලා ලාලනී සහකාර තාක්ෂණික කළමනාකරු ඇමතුම් දිගු :242 විද්‍යුත් තැපෑල :wathsalam@sltnet.lk
P S B ඒකනායක සහකාර Finance & Administration Manager ඇමතුම් දිගු :250 විද්‍යුත් තැපෑල :janakaek@sltnet.lk

සබැඳි වෙබ් අඩවි

Latest Findings

අප අමතන්න

ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලය
293, ගාලු පාර, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව
94-1-2301210
94-1-2301211

Solution by: LankaCom