இலங்கை கணக்கீடு மற்றும் கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு கண்காணிப்பு சபை

(SLAASMB)

தலைவர்
ஆளுநர் நியமனம் இலங்கை மத்திய வங்கி P.V.L. நந்தசிறி B.Sc. (Public Admin), LLB, FCA, FIT, AIB
முன்னாள் உத்தியோகத்தில்
நிறுவனப் பதிவாளர் ஜெனரல் D.N.R. சிறிவர்தன B.A. (Hons.), சட்ட வழக்கறிஞர், LLB
ஆணையாளர் நாயகம் உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம் Mrs. K. தஹநாயக B.Com. (Sp), PGDM, M.pub.mgp., FTII(SL)
பொது இயக்குனர் இலங்கை பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை கமிஷன் V.P. விஜேகுணவர்தன BA(Hons), M.Sc. (நிதி பொருளியல்) 
வேட்பாளர்கள்
The Institute of இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர் நிறுவனம் (ICASL) A. ஹேரத் B.Sc., MBA, FCA
L.L.S. விசக்ரம்சிங்க்கே FCA, FMMAT
W.W.J.C. பெரேரா FCA, B.Sc. (B.Admin), CFE
இங்கிலாந்து பட்டய முகாமைக் கணக்காளர் நிறுவனம் (இலங்கை பிரிவு) S.N. ஜெயசிங்க்கே FCMA(UK)
இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கம் P.L.C. பீரிஸ் சட்ட வழக்கறிஞர், FCA, FCMA(UK)
இலங்கை வர்த்தக சம்மேளனம் Ms. N. சிவப்பிரகாசம் FCA, FCMA(UK)
இலங்கை வங்கிகள் சங்கம் D.A.De வாஸ் குணசேகர FCA, FSCMA

தொடர்புடைய இணைப்புகள்

Latest Findings

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

இலங்கைக் கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்காய்வுத் தராதரங்கள் கண்காணிப்புச் சபை
293 காலி வீதி, கொழும்பு 3, இலங்கை
94-1-2301210
94-1-2301211

Solution by: LankaCom