பொது தகவல் தொடர்பு

SBE – நிர்வாக அதிகாரி திருமதி ஷிரோமி அபயக்கோன் 3 வது மாடி, பைபிள் ஹவுஸ் கட்டிடம், 293, காலி வீதி, கொழும்பு 3, இலங்கை. தொலைபேசி:-011 2301210 தொலைநகல்:-011 2301211
மின்னஞ்சல்:- shiromia@slaasmb.gov.lk

தொடர்புடைய இணைப்புகள்

 
 

Latest Findings

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

இலங்கைக் கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்காய்வுத் தராதரங்கள் கண்காணிப்புச் சபை
293 காலி வீதி, கொழும்பு 3, இலங்கை
94-1-2301210
94-1-2301211

Solution by: LankaCom