ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින්

(SLAASMB)

සභාපති
ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් නම් කරන ලදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව P.V.L. නන්දසිරි B.Sc. (රාජ්‍ය පරිපාලන), LLB, FCA, FIT, AIB
හිටපු කමිටු සාමාජිකයින්
සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් D.N.R. සිරිවර්ධන B.A. (ගෞරව.), නීතිඥ, LLB
කොමසාරිස් ජනරාල් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව K. දහනායක මිය B.Com. (විශේෂ), PGDM, M.pub.mgp., FTII(SL)
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සුරැකුම්පත් හා විනිමය ශ්‍රී ලංකා කොමිෂන් සභාව V.P. විජේගුණවර්ධන BA(ගෞරව.), M.Sc. (මුදල් ආර්ථික
නාම යෝජනා
ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ ආයතනය (ICASL) A. හේරත් B.Sc., MBA, FCA
L.L.S. වික්‍රමසිංහ FCA, FMMAT
W.W.J.C. පෙරේරා FCA, B.Sc. (ව්‍යාපාර පරිපාලන), CFE
එක්සත් රාජධානියේ වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ ආයතනය (ශ්‍රී ලංකා අංශය) S.N. ජයසිංහ FCMA(UK)
ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය P.L.C. පීරිස් Attorney-at-Law, FCA, FCMA(UK)
ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය Ms. N. සිවප්‍රකාසම් FCA, FCMA(UK)
ශ්‍රී ලංකා බැංකු සංගමය D.A.De වාස් ගුණසේකර FCA, FSCMA

සබැඳි වෙබ් අඩවි

Latest Findings

අප අමතන්න

ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලය
293, ගාලු පාර, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව
94-1-2301210
94-1-2301211

Solution by: LankaCom