ඔබගේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම පිළිබඳව හෝ විගණන පැමිණිල්ලක් වෙතොත් මෙහි ඉදිරිපත් කරන්න.

සබැඳි වෙබ් අඩවි

 
 

Latest Findings

අප අමතන්න

ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් හා විගණන ප්‍රමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලය
293, ගාලු පාර, කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව
94-1-2301210
94-1-2301211

Solution by: LankaCom